I am Summer, a cute girl lives in China.


夏天的你,

是阳光的。

像冬天里的暖阳,

是寂寞的唯一生机。

夏天的我,

是寂静的。

像黑夜的繁星,

是你眼中再平凡的光亮。

https://swg.notion.pet/s/8f75309d62aef02b0941752877bdf410


https://notion.pet/view/index.html?q=82afc00a624563e002323a336fa9b285.ca780ad562aeef8b07d08bbb20d8d6ae

画作

https://notion.pet/view/index.html?q=5b049cc8622189440f31d6307d40e568.ca780ad56288506a03deee2452fb9a95

Powered by Fruition